Algemene Voorwaarden


Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent:

E.R. Pollack - van der Zande, lid van de Beroepsvereniging
Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een
Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig
gevestigd gewichtsconsulent;

CliŽnt:

de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding
verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres:

de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Arts:

de huisarts of specialist door wie de cliŽnt naar de gewichtsconsulent is
verwezen.


Artikel 2, Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliŽnt op het als zodanig opgegeven praktijkadres,
tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliŽnt per
direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis

De gewichtsconsulent kan de cliŽnt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door
een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende
arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliŽnt worden zonder toestemming van de
cliŽnt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliŽnt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te
zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliŽnt
binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel
geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende
afspraak aan de cliŽnt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een
zondag of op ťťn of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te
gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat
de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliŽnt mondeling of schriftelijk mede
welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor
zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te
voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het
afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk
kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen,
documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs
wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht,
al dan niet op aanvraag van de cliŽnt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke
toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan
voor intern gebruik bij de cliŽnt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt,
noch door de cliŽnt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel,
waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7, Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliŽnt
ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliŽnt dient de rekening binnen veertien
dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de
gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met Ä 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met
terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het
verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van
de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door
een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te
schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij
aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd
is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst
worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat
geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder
dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van
schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliŽnt van
door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de
kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de
gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden
genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en
dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld
door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de
gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid
van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van ťťn
consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van
onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent
is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.